BIP

Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim Nazwa rachunku i jego przeznaczenia
64 8367 0000 0400 2437 1410 0002
Rachunek budżetu Powiatu Gorzowskiego:
- wpływ subwencji ogólnej, wyrównawczej, oświatowej
- wpływ dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,
- zwrot niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne
- wpływy dochodów budżetowych od jednostek organizacyjnych
-wpływy z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych,
- wpływy dotyczące rozliczeń na podstawie porozumień z innymi gminami
64 8367 0000 0400 2437 1410 0002
Rachunek budżetu Powiatu Gorzowskiego :
 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na własność,
 
22 8367 0000 0400 2437 2410 0003
Rachunek depozytowy:
- wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umów, kaucji
88 8367 0000 0400 2437 2410 0076
Rachunek depozytowy:
 – zabezpieczenie roszczeń posiadaczy odpadów
63 8367 0000 0400 2437 1410 0020
Rachunek pomocniczy – opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych:
-wypisy i wyrysy z map
- wypisy  i wyrysy z  ewidencji gruntów i budynków itp.
91 8367 0000 0400 2437 1410 0001
 
Rachunek pomocniczy: opłaty komunikacyjne i ewidencyjne z tytułu wydania:
- tablic rejestracyjnych,
- dowodu rejestracyjnego,
- prawa jazdy,
- międzynarodowego prawa jazdy,
- nalepki kontrolnej, pozwolenia czasowego, wtórnika prawa jazdy
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów
- opłaty za licencje i transport
91 8367 0000 0400 2437 1410 0001
Rachunek pomocniczy – opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
w tym:
- reklama w pasie drogowym,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- prowadzenie robót w pasie drogowym,
- umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym,
- wpływy z tytułu nałożonych kar
91 8367 0000 0400 2437 1410 0001
Rachunek pomocniczy –  opłaty z tytułu:
- wydania kart wędkarskich,
- udostępniania informacji o środowisku
- wpływy z tytułu darowizn i odszkodowań
- najem i dzierżawa
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu

UWAGA !!!! Wpłaty z tytułu opłat skarbowych należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:  
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575