BIP

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.

Program ma status programu weloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju. Umowy o dofinansowanie na terenie Województwa Lubuskiego podpisywane są pomiędzy Wojewodą Lubuskim a daną jednostką samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:https://bip.lubuskie.uw.gov.p/

Inwestycje drogowe Powiatu Gorzowskiego dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:

2016 „Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F  w miejscowości Lubiszyn”

2016 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”

2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą”

2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo – Czechów”

2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów”

2016 rok

„Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F  w miejscowości Lubiszyn”

    

    

      

 

Wartość inwestycji wyniosła 1.573.696,40 zł. Dotacja wynosi 50% kosztów realizacji zadania. 25% kosztów realizacji zadania pokryła Gmina Lubiszyn – Partner projektu. Wykonawcą robót budowlanych – była firma MALDROBUD Sp. z o. o., Spółka Komandytowa. Funkcje Inspektora nadzoru pełniła firma Komplet Inwest Sp. z o. o. Sp. k.

Roboty polegały na przebudowie wraz z remontem jezdni dróg powiatowych nr 1418F (ul. Dworcowa), 1419F (ul. Gorzowska), 1392F (ul. Pocztowa) w m. Lubiszyn o łącznej długości 2.249,59 mb oraz chodników  o powierzchni 2.549,00  m²  w m. Lubiszyn. Zadanie polegało m.in.: poszerzeniu jezdni do szerokości od 5,0m do 5,5 m, przebudowie 4 zwykłych skrzyżowań w tym 3 na mini ronda, wykonaniu i przebudowie elementów odwodnienia jezdni oraz oznakowania.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa estetyki oraz atrakcyjności miejscowości. Celem nadrzędnym jest poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu Gorzowskiego, wzrost konkurencyjności Powiatu Gorzowskiego oraz zapobieganie marginalizacji obszarów wiejskich.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”

     

     

        

Roboty budowlane rozpoczęto w październiku i zakończono w na początku listopada 2016r. Wartość inwestycji wyniosła 583.885,59 zł. Dotacja wyniosła 50% kosztów realizacji zadania. 25% kosztów realizacji zadania pokrywa Gmina Lubiszyn – Partner projektu. Wykonawcą robót budowlanych – była firma MALDROBUD Sp. z o. o., Spółka Komandytowa. Funkcje Inspektora nadzoru pełni Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński.

Zakres zadania objął przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1410F o długości 763 m i szerokości 5,5m od m. Lubno do wjazdu na farmę wiatrową. W ramach przebudowy na istniejącej zniszczonej nawierzchni jezdni została wykonana warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm a na poszerzeniach nowa konstrukcja na pełnej głębokości. Zostały wykonane pobocza na szerokości 0,75 m oraz odwodnienie powierzchniowe w tereny okalające pas drogowy.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą”

  

  

Wartość zadania wyniosła  2,1 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1,05 mln zł, wkład Miasta Kostrzyn n/O 0,86 mln zł, wkład Powiatu Gorzowskiego 190 tys. zł

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

Roboty budowlane trwały od kwietnia do października 2017 roku

Roboty polegały na przebudowie jezdni oraz zjazdów na odcinku o długości 602 mb. Przebudowane zostały 3 skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Jana Pawła II, ul. Stanisława Moniuszko, ul Fryderyka Chopina). Wybudowana została asfaltowa ścieżka rowerowa o długości 616 mb oraz zostały przebudowane i wybudowane chodniki z kostki brukowej o długości 816 mb. Wybudowane zostały: stanowiska postojowe prostopadłe i równoległe, zatoki postojowe BUS i TAXI, perony przy przystankach autobusowych, wyspy spowalniające ruch. Wykonana została kanalizacja deszczowa o długości 729 mb z odprowadzeniem wody do wpustów poza jezdnią. Wyprofilowane zostały tereny zielone. Przebudowana linia kablowa oświetlenia drogowego o długości 592 mb (18 słupów oświetleniowych) w tym oświetlenie przejść dla pieszych. Zostało ustawione oznakowanie pionowe i namalowane oznakowanie poziome.

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepsze skomunikowanie północnej części miasta oraz szpitala, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych w tym głównie terenów zielonych.

Zadanie objęło przebudowę drogi w zakresie:

- przebudowy jezdni,

- przebudowy chodnika,

- budowy ścieżki rowerowej,

- budowy elementów spowalniających ruch,

- budowy zatok postojowych,

- przebudowy skrzyżowań,

- przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,

- odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej,

- wykonania oświetlenia drogowego.

 

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepsze skomunikowanie północnej części miasta oraz szpitala, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych w tym głównie terenów zielonych.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów”

 

  

 

Wartość zadania wyniosła 2,616 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1,283 mln zł, wkład Gminy Santok 725 tys. zł wkład Powiatu Gorzowskiego 608 tys. zł

Wykonawcą robót budowlanych była firma: MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.

Roboty budowlane trwały od kwietnia do października 2017 roku

Roboty polegały na przebudowie jezdni oraz zjazdów na odcinku o długości 2.786,48 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie do początku zabudowań w Czechowie gdzie w 2010r. została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Przebudowana droga o nawierzchni bitumicznej jest szeroka na 5,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokości 1,0 m.

Zadanie objęło przebudowę drogi w zakresie:

- rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi,

- prac ziemnych przygotowujących podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni i zjazdów,

- wykonanie projektowanej konstrukcji jezdni i zjazdów,

- wykonanie urządzeń regulujących odpływ wody z korpusu jezdni w postaci drenażu francuskiego, ścieków trójkątnych i trapezowych, regulacji rowów drogowych,

- wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego (oznakowania),

- wymiana gruntu na odcinku 250 mb (roboty dodatkowe)

Celem inwestycji było polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, skomunikowanie sąsiadujących ze sobą miejscowości Janczewo i Czechów, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych.

 

Rok 2018

2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów”

 

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 3,772 mln zł. Kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 1,858 mln zł, i stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji. Powiat Gorzowski i Gmina Santok finansują po 957 tys. zł.

Termin wykonania robót budowlanych: marzec – listopad 2018

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A. Nadzór inwestorski: RAMIKO Radosław Ostraszewski.

Miejscem realizacji zadania jest miejscowość Wawrów znajdująca się przy wschodniej części Miasta Gorzów Wielkopolski w Gminie Santok. W ramach zadania kompleksowo została przebudowana droga powiatowa nr 1406F na dwóch odcinkach o łącznej długości 1.305 mb. Pierwszy odcinek o długości 606 mb, biegnie od skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 158 w miejscowości Wawrów do początku nowej nawierzchni jezdni wykonanej w 2014 roku, koło pętli autobusowej przy stadionie która jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Drugi odcinek o długości 699 mb biegnie od końca nowej nawierzchni przy pętli autobusowej do powstających nowych zabudowań w kierunku miejscowości Czechów. Wzdłuż nowej nawierzchni wykonanej w 2014 roku, wykonany został dodatkowo odcinek ścieżki rowerowej o długości 120 mb, tak aby zachować jej ciągłość na całym odcinku drogi o długości 1,425 mb.

Wykonano roboty budowlane w zakresie:

- przebudowy jezdni,

- przebudowy chodnika,

- budowy ścieżki rowerowej,

- budowa ciągów pieszo-rowerowych,

- budowy elementów spowalniających ruch,

- budowy zatoki autobusowej,

- budowa peronów przystankowych,

- przebudowy skrzyżowań,

- przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,

- odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejących kolektorów,

- przebudowa istniejącego systemu odwodnienia - montaż oświetlenia drogowego.

Celem inwestycji jest:

- zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych,

- polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,

- zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.